Aurum DG logo
01

AURUM DG

Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy AurumDG dostępny pod adresem internetowym
www.aurumdg.pl/sklep, prowadzony jest przez Aurum Distribution  sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000843901, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 5213898022, REGON
386182387.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca – Aurum Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Iwicka 1 lok.2, kod pocztowy 00-735, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000843901, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 5213898022, REGON
386182387.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.aurumdg.pl/sklep

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Iwicka 1 lok.2, 00-735 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@aurumdg.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 672 66 66
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00-17:00.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3. Ceny podane w Sklepie są cenami w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w wiadomości
przesłanej do Kupującego po złożeniu zamówienia.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych:
a. W przypadku klienta indywidualnego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu,
b. W przypadku klienta profesjonalnego: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, NIP.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Konto staje się aktywne po zatwierdzeniu do przez Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia konta klienta
profesjonalnego w przypadku braku NIP-u lub działalności wykonywanej przez
klienta niezwiązanej z branżą kosmetyczną lub zdrowotną.

5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie login’u i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.

6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu;
b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
d. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ptk 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Produkt wysyłany jest do Klienta przesyłką kurierską;

2. Klient dokonuje płatności elektronicznie;

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest indywidualne ustalenie metod płatności
i/lub dostawy poprzez kontakt drogą mailową lub telefoniczny.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w wiadomości
e-mail (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 30 dni w
przypadku, kiedy natychmiastowe zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe z
przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do wysyłki jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny, chyba że towary należą do grupy które nie podlegają
wymianie.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane
kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało
dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli
Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
g. Konsument winien jest odesłać produkt w taki sam sposób, w jaki został on
dostarczony.
1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli
Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest
Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie
14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH AURUM DISTRIBUTION SP. Z O.O.

 

 1. Wykorzystanie kuponu rabatowego Aurum Distribution polega na obniżeniu wartości netto faktury VAT na zamawiane produkty lub usługi o wartość upustu, do którego kupon uprawnia.
 2. Na każdym kuponie rabatowym Aurum Distribution wydrukowano termin jego ważności.
  Kupon rabatowy Aurum Distribution może zostać wykorzystany do obniżenia wartości netto faktury VAT za produkty i usługi, na które formalne zamówienie zostało złożone w Aurum Distribution z o.o. najpóźniej w ostatnim dniu ważności kuponu.
 3. Złożenie zamówienia z wykorzystaniem kuponu rabatowego Aurum Distribution oznacza akceptację Regulaminu wykorzystania kuponów rabatowych Aurum Distribution sp. z o.o. w pełnym brzmieniu.
 4. Uprawnienia wynikające z kuponu rabatowego Aurum Distribution nie łączą się z innymi promocjami, programami i zniżkami specjalnymi Aurum Distribution z o.o.
 5. Kupon rabatowy Aurum Distribution może zostać wykorzystany wyłącznie w Aurum Distribution z o.o.
 6. Kupon rabatowy Aurum Distribution może być wykorzystany jedynie przez podmiot, który go otrzymał.
 7. Jeżeli wartość upustu, do którego uprawnia kupon rabatowy Aurum Distribution jest wyższa od wartości netto produktu lub usługi, przy zakupie których jest wykorzystywany, faktura VAT jest wystawiana na kwotę 1 gorsz PLN (jeden grosz) netto, a niewykorzystana wartość upustu nie zostaje zwrócona kupującemu w żadnej postaci.
 8. Kupon rabatowy Aurum Distribution nie podlega zamianie na gotówkę lub jakiekolwiek inne świadczenia.
 9. Kupony rabatowe Aurum Distribution są przyznawane przez Aurum Distribution z o.o.
 10. Aurum Distribution z o.o. zastrzega sobie prawo ustalania i zmieniania zasad przyznawania kuponów rabatowych Aurum Distribution.
 11. Więcej informacji o promocji związanej z kuponami rabatowymi Aurum Distribution można uzyskać telefonicznie, przez kontakt z biurem Aurum Distribution lub u swojego opiekuna.

 • Aurum Distribution Group Sp. z o.o.
  Iwicka 1 lok. 2
  00-735 Warszawa

 • tel. +48 22 672 66 66
  tel. 798 707 105
  e-mail: biuro@aurumdg.pl

 • Loading
 • OSTRZEŻENIE

  Strona www.aurumdg.pl należy do Aurum Distribution Sp. z o.o. w Warszawie zawiera m.in.
  informacje i reklamę o wyrobach medycznych do użytku przez profesjonalnych operatorów
  (użytkowników innych niż laicy).
  Jeżeli nie jesteś profesjonalnym użytkownikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
  wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 nie powinieneś/naś przeglądać, korzystać ani w inny
  sposób zapoznawać się z informacjami i reklamami zamieszczonymi na stronie www.aurumdg.pl